കാബ്ബേജ് തോരൻ
വെർമിസലി  ഉപ്പ്മാവ് vermi selli uppuma
How to make sharja shake Kerala style gods own country ||വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഒരു ഷാർജഷേക്ക്‌
നാട്ടിൻപുറം ഗോതമ്പ് മടക്കപ്പം
ഒരു ഉഗ്രൻ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുപുരട്ടി
പച്ചക്കറികൾ  ആവശ്യത്തിന് മാത്രം  ഒരു അവിയൽ
How to make egg thoran ll egg mionize